V tem tednu so kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana izvajali večje število aktivnosti v zvezi s sumom korupcijskih kaznivih dejanj, povezanih z izvajanjem tehničnih pregledov na območju Ljubljane.

Več kot 100 sodelujočih kriminalistov in policistov je opravilo 35 hišnih in osebnih preiskav, na katerih so bili zaseženi predmeti in listine, ki bodo služile kot dokaz v kazenskem postopku. Štirim osebam je bila odvzeta prostost in so že bili privedeni k preiskovalnemu sodniku. Eden izmed osumljencev je tudi specialni povratnik, saj je že izvrševal tovrstna kazniva dejanja.

Preiskava se je začela na podlagi informacij, da je mogoče v Ljubljani opraviti tehnični pregled vozila, čeprav vozilo ni tehnično brezhibno. V letu 2016 smo v tej zvezi že vodili več predkazenskih postopkov. Pri nadaljnjem preverjanju informacij smo ugotovili, da se tovrstna praksa pri enem izmed izvajalcev tehničnih pregledov redno odvija, zato je letos stekla intenzivna kriminalistična preiskava.

V preiskavi smo ugotovili, da obstaja utemeljen sum, da vseh osem tehničnih preglednikov pri enem od ponudnikov tehničnih pregledov prejema podkupnino v zameno, da potrdijo tehnično brezhibnost vozilom, ki v resnici niso tehnično brezhibna.

To so izvajali na način:

– da so vozilom potrjevali brezhibnost zgolj na podlagi papirjev in vozil sploh niso videli,
– namesto okvarjenega vozila so na stezo zapeljali drugo, tehnično brezhibno vozilo
– tam, kjer se ne beležijo elektronski podatki, so ročno vpisovali lažne podatke.

Zneski podkupnin so se gibali vse do 1.200 evrov, odvisno od vrste vozila in od števila tehničnih pomanjkljivosti vozila. Če je vozilo imelo več napak, je bil znesek podkupnine sorazmerno večji.

Potrebno je poudariti, da so potrjevali vozila z resnimi tehničnimi pomanjkljivostmi, zaradi katerih je posledično resno ogrožena tudi varnost ostalih udeležencev v prometu, kot npr.:

– na tovornih in osebnih vozilih niso delovale zavore,
– okvarjeni krmilni mehanizmi,
– ugotovljene različne okvare na podvozju vozila,
– mehanske poškodbe vozila.

Med vsemi primeri bi izpostavili tovorno vozilo, specializirano za prevoz betona, ki je imelo povsem okvarjen zavorni sistem in je zaviralo le s pomočjo motorja. To vozilo je bilo še do nedavnega vsakodnevno v prometu, predvsem na območju Ljubljane.

Iz navedb strank je tudi razvidno, da so že same izpostavile, da vozilo ne bi naredilo tehničnega pregleda, pa so se kljub temu namesto popravila vozila raje poslužile podkupovanja preglednika, da so lahko registrirale in nato v prometu uporabljale tehnično pomanjkljivo vozilo.

Med preiskavo je bilo ugotovljeno, da je bilo v krajšem časovnem obdobju na dan lažno potrjenih tudi do 20 tehnično nebrezhibnih vozil, katerim so dovolili nadaljnjo vožnjo v prometu. Kratek izračun tudi pokaže, da je lahko preglednik mesečno prejel skupno vsaj še eno svojo plačo, zgolj z opravljanjem opisane nezakonite dejavnosti oz. s podkupninami.

V preiskavi smo ugotovili, da je med seboj usklajeno delovalo vseh osem tehničnih preglednikov in trije zunanji posredniki, poleg njih pa so prav tako osumljeni storitve kaznivih dejanj tudi tisti uporabniki oziroma lastniki vozil, ki so dali podkupnino. V enem primeru gre za dajalca podkupnine, ki ima avtoprevozništvo in ima v lasti številna tovorna vozila, ki jih v vsakodnevnem prometu vozijo poklicni vozniki, s čimer je tako njih, kot ostale udeležence v prometu, dnevno spravljal v hudo nevarnost.

Trenutno je 29 fizičnih oseb osumljenih 107 različnih kaznivih dejanj, predvsem kaznivih dejanj:

– jemanja in dajanja podkupnine,
– sprejemanja koristi in dajanja daril za nezakonito posredovanje,
– ponareditve ali uničenja uradne listine.

Za navedena kazniva dejanja so predvidene kazni zapora od enega do osmih let.

Trenutno še vedno potekajo določene aktivnosti policije, do sedaj pa smo že zasegli večje število tovornih in osebnih vozil, za katere pa odredbi sodišča že potekajo izredni tehnični pregledi. Celotni predkazenski postopek aktivno usmerja Specializirano državno tožilstvo RS.

O vseh ugotovitvah bomo obveščali tudi Agencijo za varnost prometa in Inšpektorat za promet v skladu z njihovimi pristojnostmi.

Policija prednostno obravnava korupcijska kazniva dejanja, ki so prikrita in zahtevna za preiskovanje.

Policija posveča preiskovanju korupcije posebno pozornost, še posebej na področjih, kjer so korupcijska tveganja največja. Eno takšnih področij predstavljajo zlorabe javnih pooblastil z namenom zasebnega okoriščanja. V teh primerih se korupcija še posebej izkazuje za zavržno dejanje, ko zaradi sorazmerno nizkih koristi, storilci s svojimi dejanji povzročajo veliko in konkretno nevarnost za varnost in premoženje drugih ljudi, v tem konkretnem primeru na že tako izpostavljenem področju varnosti v cestnem prometu.

Korupcijska kazniva dejanja so kompleksna in zahtevna za preiskovanje, pogosto pa se prepletajo tudi z ostalimi kaznivimi dejanji, zlasti s področja gospodarske kriminalitete.

Preiskovanje je izjemno težavno tudi zato, ker so v primeru korupcijskih kaznivih dejanj kazensko odgovorni tako dajalci kot prejemniki podkupnine, dejanja pa se praviloma dogajajo v izrazito zaprtih krogih oseb, ki zaradi lastnih obojestranskih koristi nimajo interesa po razkritju teh dejanj pred javnostjo in pred organi pregona. Zaradi tega je prijav korupcije izjemno malo, policija pa je pri odkrivanju in preiskovanju tovrstne problematike odvisna predvsem od lastne zaznave in zagotavljanja materialnih dokazov z izvajanjem prikritih preiskovalnih ukrepov. Največ korupcijskih kaznivih dejanj se odkrije pri preiskovanju drugih dejanj.

Po podatkih iz prvih desetih mesecev letošnjega leta, je policija obravnavala 104 korupcijska kazniva dejanja, kar je za 20 % več kot v enakem obdobju lanskega leta, ko jih je bilo 87.

V letošnjem letu je bilo v prvih desetih mesecih kazensko ovadenih 147 oseb zaradi korupcijskih kaznivih dejanj, višina danih, ponujenih ali zahtevanih podkupnin pa je bila skupno preko 500.000 evrov.

Tudi sicer v večletnem obdobju zaznavamo postopno rast števila odkritih kaznivih dejanj korupcije.

Zvočni posnetki so na povezavi:
https://www.policija.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/sporocila-za-javnost-gpue/101811-kriminalisti-uspesno-zakljucili-preiskavo-sumov-korupcijskih-kaznivih-dejanj-pri-izvajanju-tehnicnih-pregledov

Tomaž Tomaževic
predstavnik za odnose z javnostmi
policijski inšpektor