V Občini Vodice se zavedajo resnosti problematike poplavne ogroženosti, zato v okviru razpoložljivih finančnih sredstev skozi vse leto izvajajo ukrepe, ki pripomorejo k poplavni varnosti na našem območju.

V mesecu oktobru so pristopili k izvedbi košnje in čiščenja melioracijskih jarkov, ki potekajo na območju Vodic, Bukovice, Utika in Polja. Neočiščeni jarki in zamašeni podcestni prepusti so namreč predstavljali nevarnost poplavljanja in razlivanja zalednih in meteornih voda ob močnejših nalivih.

Ključni projekt za izboljšanje poplavne varnosti v predelu med Bukovico in Utikom je bila izgradnja 464 metrov dolgega melioracijskega jarka. Izveden je bil nov podcestni prepust in priključitev na obstoječ melioracijski jarek, kar bo ob morebitnih padavinskih presežkih preprečevalo razlivanje vode na tamkajšnjih tako kmetijskih kot tudi bivalnih območjih.

Ker se v občini Vodice zavedajo, da je potrebno problem meteornih in zalednih voda reševati celostno, načrtuje izgradnjo štirih dodatnih prepustov.

S predvidenimi in že izvedenimi ukrepi se bo izboljšala kapaciteta in pretočnost odvodnjavanja jarkov, kar bo zagotavljalo nemoteno delovanje celotnega sistema.

Seveda upravičeno pričakujejo, da bodo zastavljeni cilji v prihodnjem letu realizirani, padavinski presežki pa ne bodo več predstavljali nevarnosti za tamkajšnje prebivalce.

O. U.