V Ivančni Gorici se zelo povečuje motorni promet

Na območju Občine Ivančna Gorica so opazni trendi naraščanja osebnega motornega prometa in posledice njegovih negativnih vplivov na varnost v naseljih ob cestnih povezavah in na stanje okolja. Ugodna lega občine ob avtocesti A2 (Ljubljana – Obrežje) in železniški progi (Ljubljana – Metlika) predstavlja atraktivno območje priseljevanja v širši Ljubljanski regiji, kar zelo vpliva na odvijanje prometnih tokov v vse smeri. Neugodni in neusklajeni vozni redi avtobusov in vlakov, visoka stopnja motorizacije in omejena ter neoptimalna dostopnost do avtobusnih in železniških postaj pa so ključni razlogi za nizko uporabo javnega potniškega prometa v občini.

Modernizacija cestnega omrežja

Zato se je občina lotila priprave celostne prometne strategije, ki temelji na sodobnem konceptu načrtovanja in zajema celovito obravnavanje vseh oblik in načinov potovanj ter njihovo prepletanje in povezovanje z družbenim okoljem. Sodobno razmišljanje se odmika od dosedanje prakse, ki temelji na tradicionalnem načrtovanju gradnje infrastrukturnih objektov (s povečevanjem zmogljivosti cest in parkirišč) ter se bliža celostnemu načrtovanju prometa s poudarkom na izboljšanju pogojev za hojo, kolesarjenje in uporabo javnega potniškega prometa. S ciljem modernizacije obstoječega cestnega omrežja, izgradnje omrežja kolesarskih in peš povezav se bo zmanjšalo število konfliktnih točk med kolesarji, pešci in motoriziranimi udeleženci v cestnem prometu, saj ne bo prihajalo do nevarnih prepletanj in križanj med različnimi prometnimi površinami.

Strateški dokument

 Celostna prometna strategija Občina Ivančna Gorica je strateški dokument novega pristopa k načrtovanju prometa, s poudarkom na ukrepih za spodbujanje trajnostne mobilnosti – skupaj s potrjenim akcijskim načrtom za njegovo izvedbo sta tudi osnova za pridobivanje evropskih nepovratnih sredstev. S sprejetjem celostne prometne strategije se je Občina Ivančna Gorica zavezala k uresničevanju zastavljenih ciljev in izvedbi ukrepov, s katerimi bo možno v celotni občini zagotoviti potrebne pogoje za povečanje deleža opravljenih potovanj na do okolja prijazen, zdrav in aktiven način. Dokument je na voljo na spletni strani Občine Ivančna Gorica.

Janez Stibrič