Občinski svet Občine Komenda je nedavno sprejel odlok o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Komenda ter ob tem odločil, da bo besedilo tega odloka v javni obravnavi, ki poteka do vključno 27. decembra 2017.

Odlok določa, da so izvajalci letnega programa športa (LPŠ) lahko športna društva in športne zveze, ki so registrirani v RS, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo športne programe določene z LPŠ, pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS, samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS, ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove in zasebni športni delavci.


Javni interes v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v NPŠ in se uresničuje tako, da se v proračunu občine zagotavlja finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ, načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi ter spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj vseh področjih športa.

Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi športne programe in področja, ki se v proračunskem letu sofinancirajo iz občinskega proračuna, višino proračunskih sredstev za sofinanciranje programov in področij športa, obseg in vrsto športnih programov in področij ter pogoje, merila in kriterije za vrednotenje športnih programov in področij.

Besedilo odloka se nahaja na spletni strani Občine Komenda. V času javne razprave se morebitne pripombe in predloge lahko posreduje pisno na naslov Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, lahko pa tudi preko elektronske pošte na njihov e-naslov [email protected].
J. S.