Za krepitev gostinstva, turizma, športa in kulture je vlada ponovno vsem prebivalcem Slovenije, ki so imeli na dan 30. junij 2021 prijavljeno stalno bivališče v Sloveniji, namenila nove bone. S petkom, 16.7. je stopila v veljavo uredba o novih bonih.

 

Vsak polnoletni prebivalec je prejel bon v višini 100 evrov ter mladoletne osebe bon v višini 50 evrov. Boni so stopili v veljavo z današnjim dnem, ko se je lahko začelo njihovo unovčevanje.

V zakonu je določena  prenosljivost bona med upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši. Ne prenaša se med brati, bratranci, strici, sosedi, sodelavci, prijatelji itd.

Vir: Vlada RS

Bon je prenosljiv na upravičenca na podlagi izjave  Priloga 3 – BON21. Prenosnik lahko prenese le celoten bon na upravičenega pridobitelja, ki pa mora izpolnjevati tudi pogoj stalnega prebivališča v RS 30. junij 2021. Pridobitelj bona ne sme prenesti naprej; bon se lahko prenese le enkrat.

Od bona se ne plača dohodnine in bon se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev.

Ponudnik, pri katerih bomo lahko koristili BON21, mora biti vpisan v Poslovni register in  opravlja kot glavno dejavnost po SKD eno izmed dejavnosti:

  • 3.120 – Sladkovodno ribištvo

  • 47.610 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami

  • 49.392 – Obratovanje žičnic

  • 55. – Gostinske nastanitvene dejavnosti (vključujoč vse poddejavnosti pod 55)

  • 56. – Dejavnost strežbe jedi in pijač (vključujoč vse poddejavnosti pod 56)

  • 59.140 – Kinematografska dejavnost

  • 77.110 – Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup

  • 77.210 – Dajanje športne opreme v najem in zakup

  • 77.340 – Dajanje vodnih plovil v najem in zakup

  • 79.110 – Dejavnost potovalnih agencij

  • 79.120 – Dejavnost organizatorjev potovanj

  • 79.900 – Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

  • 82.300 – Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

  • 85.510 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije

  • 85.520 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti

  • 90.010 – Umetniško uprizarjanje

  • 90.020 – Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje

  • 90.040 – Obratovanje objektov za kulturne prireditve

  • 91.020 – Dejavnost muzejev

  • 91.040 – Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot

  • 93.120 – Dejavnosti športnih klubov

  • 93.130 – Obratovanje fitnes objektov

  • 93.190 – Druge športne dejavnosti

  • 93.210 – Dejavnost zabaviščnih parkov

  • 93.292 – Dejavnost smučarskih centrov

  • 93.299 – Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

V zakonu je predpisana tudi izjema in sicer:

Ponudnik storitev je tudi nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki v skladu z uredbo, ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji, na dan unovčitve bona opravlja najmanj eno izmed navedenih dejavnosti.

Bone bomo lahko koristili vse do 31. decembra letošnjega leta.