V ponedeljek, 25. 11. 2019, je na Ministrstvu za kulturo potekal sestanek glede predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih, katerega se je udeležila generalna sekretarka SOS, Jasmina Vidmar.

Pripravljavec predpisa je v predlog vnesel tudi spremembe in dopolnitve določb, ki bi negativno vplivale na obveznosti občin, in sicer se je predlagalo, da:

  • občine sredstva, namenjena zagotavljanju pravice do javnega obveščanja in do obveščenosti na lokalnih območjih, zagotovijo na posebni postavki v občinskih proračunih in da na predlog proračuna podajo mnenje lokalni mediji, ki imajo sedež na območju posamezne občine in jih vsebinsko pokrivajo.
  • se za medije, ki jih izdajajo samoupravne lokalne skupnosti smiselno uporabljajo določbe o prepovedi politične propagande in zagotavljanju enakih pogojev kandidatov in političnih strank v času volilnih kampanj iz Zakona o Radioteleviziji Slovenija.

Na sestanku so predstavniki združenj občin absolutno nasprotovali takšnim spremembam in dopolnitvam, ki dodatno finančno obremenjujejo občine, saj gre za novo finančno obveznost občinam na področju, ki ni v izvirni kot tudi ne v preneseni pristojnosti občin.

Prav tako, pa je potrebna podrobnejša definicija, kaj je politična propaganda na lokalnem nivoju, saj definicija iz ZRTVS-1 v tem primeru ni ustrezna oziroma je presplošna in kot taka ne zagotavlja pravne varnosti.

Ministrstvo je pojasnilo, da bo sporno določilo glede financiranja lokalnih medijev brisalo iz predloga predpisa, prav tako bo podrobneje definiralo, kaj je politična propaganda na lokalnem nivoju. Dodatno je pripravljavec prisotne obvestil, da z novelo zakona ne bodo več upravičeni do sredstev iz javnega razpisa ministrstva mediji, katerih ustanoviteljica in večinska financerka je lokalna skupnost.

O. U.

Vir: https://skupnostobcin.si/