V ponedeljek, 8. aprila, se je ob 18. uri v prostorih občine Komenda na Glavarjevi c. 104 v Komendi zbral na prvo sejo novi Upravni odbor Društva upokojencev (UO DU) Komenda.

Seja je zaradi obilice gradiva, poročil in nalog UO DU Komenda trajala skoraj dve uri in pol, obsegala pa je kar 13 točk. Vodil jo je novi predsednik UO DU Komenda Saša Lenarčič, udeležila sta se je podpredsednika Ivan Hlade in Avgust Sodnik, blagajničarka Marija Pirnat, vodja dramske sekcije Alojz Zver, vodja folklorne skupine Janez Slapnik, vodja mešanega pevskega zbora Miha Ferjuc, vodja balinarske sekcije Ivanka Žulič, vodja kolesarske sekcije Janez Zalokar, vodja pohodniške sekcije Janko Burnik, vodja izletnikov Marija Špehonja, vodja telovadbe Pavla Košir, predsednica častnega razsodišča Fani Car in predsednica nadzornega odbora Marija Podgoršek (vsi pri DU Komenda).

Vsi omenjeni so na seji podali poročilo o delovanju sekcij oz. zaupanih jim odborov. Iz njih je bilo dobro videti, kako delavno je DU Komenda in koliko dejavnosti je po posameznih sekcijah in odborih.

Na seji so udeleženci namenili veliko pozornost čim bolj skrbni porabi denarja, ki ga je za dejavnosti DU Komenda in njegovih sekcij namenila Občina Komenda na podlagi javnega razpisa. Do sedaj je DU Komenda s strani Občine Komenda prejela le sofinanciranje področja kulture v višini 2.447,00 EUR, kar je kar za 651,00 EUR manj kot leto poprej.

Poleg finančnih sredstev, ki jih prispeva Občina Komenda, je za DU Komenda edini finančni vir pobrana društvena članarina. Ker tudi ta ni v celoti pobrana, bo prva naloga novega vodstva DU Komenda, da to pomanjkljivost uredi s svojimi pooblaščenci.

Beseda je bila tudi o prevozu na kraje prireditev zunaj domačega kraja, ki se jih  bodo nastopajoči člani sekcij udeleževali in kako (ali kot predstavniki občine Komenda ali DU Komenda), kako bodo v  prihodnje delovali (ali kot sekcija pri DU Komenda ali kot predstavniki občinskih teles; logično je, da želijo obojno, ker jih denarno podpira domača občina), čemu se bodo odrekli, če ne bo šlo drugače zaradi pomanjkanja denarja in drugih razlogov.

Enotni so si bili, da je, če jih vabijo na prireditve širom Slovenije in zunaj nje, na to treba odgovoriti; kar pomeni skrbno se pripraviti nanje in potem dostojno zastopati DU Komenda in občino Komenda. Če prihajajo povabila, pomeni, da so zaželeni, zato je treba vse narediti, da se bodo v prihodnje udeleževali vsaj pomembnejših prireditev in dogodkov.

Veliko pozornost so udeleženci seje namenili čim širšemu in čim boljšemu obveščanju o svojih prireditvah najprej članov DU Komenda, potem pa vseh občanov brez izjeme. Pri tem bo veliko vlogo igralo obvestilo na jumbo plakatu in  obvestilo v občinskem glasilu Aplenca. Za ostala – prenosna plakatna mesta, za katera naj bi bilo po občini predvidenih enajst mest, je potrebno od občine predhodno dobiti pisno soglasje. Še najbolj uspešno obveščanje je s pomočjo letakov, ki jih bodo poverjeniki delili po vseh domovih komendskih občanov, da nihče ne bo mogel reči, da ni bil obveščen.

S poverjeniki se bo vodstvo DU Komenda glede tega posebej sestalo in pogovorilo, saj so ključni pri obveščanju občanov. Ti morajo zvedeti vsaj za najpomembnejše dejavnosti in prireditve v okviru DU Komenda. Kako, se bo vodstvo DU Komenda najprej posvetovalo z vodstvom občine Komenda pa tudi z novo odgovorno urednico Aplence Špelo Šimenc.

Tudi o tem, kako v Aplenci in drugače poročati o tolikih dejavnostih, kot jih ima DU Komenda (na voljo ima društvo le pol strani). Ena od velikih ugodnosti sta spletni strani občine Komenda in DU Komenda, kjer društvo redno objavlja poročila, a kaj ko jih upokojenci ne spremljajo. Pozorni postanejo šele, ko jim kdo reče, jih opozori, da so jih tam videli. Uporabljati naj začno tudi elektronsko pošto, saj je ta danes kot telefon ali mobitel. Za to so na občinski ravni posebni tečaji zanje – kako uporabljati računalnik.

Vodstvo DU Komenda (poverjeniki) bodo skušali v prihodnje pridobiti čim več upokojencev, da bodo postali njegovi člani. Zaenkrat jih je le 710 od 1192, kar pomeni 62 odstotkov vseh upokojencev v naši občini. Letos je  društvo pridobilo 16 novih članov.

Upokojenci so dobili vabilo na letovanje v hotelu Delfin v Izoli (od 28. 6. do 5. 7. 2019; prijave zbira Cveta Škopelja na tel. 040/226 667), predvsem pa so povabljeni, da se udeležujejo prireditev v domačem kraju.

Zelo pomembna bo 18. maja ob 19. uri v Kulturnem domu v Komendi, ko bo dramska sekcija uprizorila komedijo Tašča se vrača.

Navzoče člane novega UO DU Komenda je na seji potrjeni novi tiskovni predstavnik omenjenega organa Jožef Pavlič pred sejo in med njo tudi fotografiral.

Seja je bila mestoma zelo živahna, kar dodatno potrjuje dobro in zavzeto delo DU Komenda in njenih sekcij.

Besedilo in fotografija: Jožef Pavlič

Pregledal in potrdil: Saša Lenarčič, predsednik UO DU Komenda